• Menu
  • Menu

Zer izan nahi du SARDINIA.EUS blogak?

Ikusi egilearen Iruña-Veleiari buruzkoa bloga.

Agur eta ongi etorri blogaren irakurle horri: 2017an argitaratu genuen Euskararen aztarnak
Sardinian
liburua (Pamiela) eta 2021ean Euskararen ustezko kidetasunak Italian eta Korsikan
argitaletxe berean. Beste pauso bat eman nahi dugu sardinia.eus izeneko blog honekin.
Paperak dituen mugez jabetuta, sarea erabiltzea pentsatu dugu gai hauetan interesatuak
gaudenon artean informazioa zabaltzeko eta trukatzeko.

Edukiak

Blogaren izenburuak adierazten duen bezala, Sardinia eta Euskal Herriaren arteko harremana
izango da blogaren ardatza, zehazkiago, paleosardinieraren eta euskeraren artekoa. Eta maila
berean, bigarren liburuko gaia, hau da, Euskal Herria eta Korsika – Alpeak – Italia.

Baina ez gara bi esparru hauetara mugatuko. Euskeraren antzinatearekin eta historiarekin (batez ere
antzinakoarekin) zerikusia duen orok izan dezake lekua blogean. Hizkuntza izango da ardatza,
baina ez dira horregatik baztertuko beste ezagutza-arlo batzuk: Historia, Arkeologia, Genetika,
Antropologia…


Poliki-poliki, ezarriaz joango gara edukiak: aipaturiko bi liburuen pasarteak, argazkiak, mapak,
toponimia-zerrendak, etab. Blogaren jarraitzaileen ekarpenak ere, interesgarriak direnean,
jarriko dira ikusgai.

Hizkuntzak

Bloga euskeraz izango da nagusiki, baina beste hizkuntza batzuetan eginiko ekarpenak ere
onartuko dira. Euskerarik ez dakien jendearen parte-hartzea bultzatu nahi dugu. Bereziki
interesgarriak izan litezke italieraz egindakoak, gaur hizkuntza hori nagusi den eremu
geografikoan kokatzen baita aztergaiaren alor nagusia. Ingelesa, gaztelera, frantsesa,
katalana… izan daitezke beste hizkuntza batzuk. Nolanahi ere, itzulpen automatiko zerbitzu
erosoa erantsi diogu blogari, eta horrek asko erraztuko du hizkuntza ezberdinen presentzia eta
blogarien arteko harremana.

Biblioteka

Blogaren gaiei zuzenean edo zeharka lotutako liburu eta artikuluen biblioteka ere izan nahi du
atari honek. Horretarako, gure ordenagailuetara jaitsi daitezkeen pdf-ak ezarriko ditugu
blogaren biltegian, eta pdf-ak ezinezko direnean linkak bilatzen saiatuko gara. Behin baino
gehiagotan erreferentzia bibliografiko soila ematera mugatu beharko dugu.

Eztabaida-foroa

Eztabaida-foroa ere izan nahi du blogak. Eztabaida sosegatua eta begirunetsua,
deskalifikaziorik eta irainik gabea. Horretarako, jarraitzaileek beren izen-abizenez sinatu

beharko dituzte iruzkinak eta ekarpenak, ez da ezizenik edo nickik onartuko. Bakoitzak bere
esanen eta iritzien jabe izan behar du.


Qué pretende ser el blog SARDINIA.EUS

Saludos a quienes os habéis acercado a este blog: en 2017 se publicó el libro Euskararen
aztarnak Sardinian (Pamiela), y en 2021 Euskararen ustezko kidetasunak Italian eta Korsikan,
en la misma editorial. Queremos dar otro paso más con la puesta en marcha del blog
sardinia.eus. Conscientes de las limitaciones del papel, hemos pensado utilizar la red para
intercambiar y difundir información entre los interesados en estos temas.

Contenidos

Como sugiere el título del blog, la relación entre Cerdeña y Euskal Herria será el eje central del
blog, más concretamente la relación entre el paleosardo (la lengua hablada hasta la
romanización de la isla) y el euskera. Y también, y al mismo nivel, el tema del segundo libro, es
decir, la relación del euskera con las lenguas habladas en Córcega y en la zona de los Alpes,
especialmente las del norte de Italia.

Pero no nos limitaremos a éstas dos áreas. Cualquier tema relacionado con el pasado y la
historia del euskera y de otras lenguas antiguas puede tener cabida en el blog. Los temas
lingüísticos constituirán el núcleo principal, pero no por ello dejaremos de lado otros campos
de conocimiento: Historia, Arqueología, Genética, Antropología…

Iremos incorporando contenidos poco a poco: partes de los libros mencionados, mapas,
fotografías, índices toponímicos, etc. También introduciremos aportaciones de seguidoras/es
del blog, siempre que sean interesantes.

Idiomas

El blog será principalmente en euskera, pero también se aceptarán aportaciones hechas en
otros idiomas. Nos gustaría atraer a personas que no hablen esta lengua. Pueden ser
especialmente interesantes las aportaciones hechas en lengua italiana, ya que el principal
campo de estudio está situado en el actual espacio geográfico de dicha lengua. Además,
castellano, catalán, inglés, francés… De todas maneras, el cómodo servicio de traducción
automática de nuestro blog facilita mucho la presencia de diferentes idiomas y la relación
entre usuarias/os.

Biblioteca

Este portal también pretende ser biblioteca de temas relacionados directa o indirectamente
con los contenidos del blog. Para ello almacenaremos en el mismo artículos y libros,
preferentemente en formato pdf, que podrán ser bajados a nuestros ordenadores particulares.
Cuando ello no nos sea posible, intentaremos buscar links. También existirán casos en los que
nos tendremos que limitar a la mera referencia bibliográfica.

Foro de debate

También pretende ser un foro de debate. Debate sosegado, sin descalificaciones ni insultos.
Para ello, los comentarios deberán estar firmados con nombre y apellido, no se aceptarán
seudónimos o nicks. Cada cual debe ser responsable de sus palabras y comentarios.


(Abajo reseña-resumen del libro en italiano y castellano)

Euskararen aztarnak Sardinian (2017). Pamiela. Iruña.

Liburuak 366 or. ditu eta 135 ilustrazio koloretan (115 argazki eta 20 mapa).

Egilea, Juan Martin Elexpuru Arregi (Bergara 1950), Filosofia eta Letretan lizentziatua da eta Euskal Filologian doktorea. Bergarako UNEDeko irakaslea izan zen urte luzez. Nagusi zein haurrendako literatura idatzi du, eta Machiaveloren Il Principe eta Moliereren Tartufe itzuli ditu euskarara, besteak beste. Hizkuntza alorrean, Bergara aldeko hiztegia (2004) eta Iruña-Veleiako euskarazko grafitoak (2009) dira azkenak.

Liburu honetan jorratzen den hipotesiak Eduardo Blasco Ferrer Cagliariko Unibertsitateko irakasleak 2010ean zabaldu zuen bideari jarraitzen dio ildo nagusietan: Mesolito Aroan (duela zortzi edo hamar mila urte) migrazio bat egon zen Euskal Herria-Iberiatik Sardiniara eta biztanle haiek osatu zuten islako populaketaren oinarria. Paleosardiniera (izen hori ematen diote hizkuntzalariek islan egiten zen hizkuntzari, erromatarren konkistaren ondoren latinak ezabatu arte), paleoeuskararen jarraipen zuzena izango zen. Horren arrastoak egungo sardinieraren egituran eta lexikoan aurki daitezke, eta batez ere toponimian.

Liburuak bederatzi kapitulu ditu. Lehen hirurek gaia bere testuinguruan kokatzen laguntzen dute aztergaiaren mamiari heldu aurretik: euskarak utzi dituen balizko aztarnak Sardiniako hizkuntzan eta toponimian. Lehen hiru kapituluen izenak: 1) Ikerlariek gaiaz esan dutena. 2) Europako egoera linguistikoa antzinate urrunean: teoria kontrajarriak. 3) Sardiniako historia laburra.

4. kapituluan, Paleosardiniaren eta euskararen arteko loturen bila, heltzen zaio gaiari. Erromatarren garaiko epigrafian eta literaturan agertzen diren Uddadhaddar, Nuracsessar edo Aris bezalako izenak aztertzen dira, edota Sorabile, Lesa, Nora, Aristianus…, euskal itxurako. Hizkuntza bien tipologian leudekeen paralelismoak ere seinalatzen dira, eta euskara bezala paleosardiniera ere aglutinantea zela, eranskaria, ondorioztatzen da. Hainbat koinzidentzia ikusten da: bost bokal, V soinurik eza (betazismoa ), bokala /R/z hasten diren maileguen aurretik, antzeko fonema frikari eta afrikatuak (z, tz, tx) eta abar.

5. kapituluak Sardiniako toponimiaz du izena, eta bertan egileak bere buruari galdetzen dio ea nola igaro ahal izan diren leku-izen paleosardiniarrak belaunaldiz belaunaldi gaur arte, eta balizko arrazoiak bilatzen dira.

6. kapituluan, Euskal toponimo bila, “euskal” itxurako ehunka leku-izen sardiniar aztertzen dira. Hamar arlotan sailkatuta daude beren ustezko etimologiaren arabera: landare-izenak, hidronimoak, oronimoak, abere-izenak… Adibide bat jartzearren, ugari dira iz eta ur osagaiak dituzten hidronimoak. iz: Isalle, Iscara, Esca (errekak), Isca, Itze, Izarpa (iturriak); ur: Uri, Urasa, Urennoro (errekak), Urbeda, Urotzo, Urzei (iturriak); ibai eta lats ere,’erreka’ izendatzeko euskal erro zaharrenak , asko agertzen dira: Iba, Ibaccas, Baione (errekak); Lasa, Lassinosa, Latzugarei (iturriak).

7. kapitulua, Toponimoen banaketa geografikoa eta Euskal Herrikoekin alderaketa, da agian liburuko atalik harrigarriena. Bertan bi area geografikoetan bat datozen leku-izenak erakusten dira, 350 bat denera, bakoitza zein udalerritan dagoen zehazten delarik. Honekin batera, toponimo horiekin osaturiko islako mapa bat. Sardiniako udalerri diren Aritzu, Arresi, Goni, Loiri, Olzai edo Uri-k, adibidez, bere izenkidea dute Euskal Herriko toponimia txikian edo handian. Arana, Arga, Arratzu, Arruis, Aspidatzu, Erro, Isturis, Meskiris, Ois, Urrosolo… dira beste izen batzuk zerrenda luze horretan.

8. kapituluak Genetika tanta batzuk du izena eta bertan bi adituren artikuluak irakur daitezke, bata Paolo Francalacci Sassariko Unibertsitateko Genetika Ebolutiboa laborategiko zuzendariarena, eta bestea Luis Aldamiz bizkaitarrarena, Genetikara zuzendutako For what they were… we are ingelesezko blogaren kudeatzailearena. Argi geratzen da Hizkuntzalaritza eta Genetika bat datozela bere hipotesietan.

9. atalean, Ondorioak, hipotesiak eta galdera berriak, egileak baiezkoaz erantzuten dio liburu azaleko galderari: bai, badira euskararen aztarnak Sardinian. Eta Mesolito Aroko migrazioa jotzen du horren eragiletzat, baina Neolito Aroan gertatu bide zen ekialdetiko etorria guztiz baztertu gabe, euskararentzat zein paleosardinierarentzat. Bere buruari galdetzen dio ez ote diren bi ekarpenen fusioaren emaitzak, batetik migratzaile mesolitikoak (ehiztari-biltzaileak), Euskal Herria-Iberian jatorria dutenak, eta bestetik migratzaile neolitikoak, laborari abeltzainak), mediterraneo ekialdetik etorritakoak.

Liburua Sardiniako ia bost mila izeneko zerrenda edo datu-base luze batez amaitzen da, guztiz edo zatiz bat datozen izenak Euskal Herriko beste batzuekin.

Bibliografiak eta aurkibide tematikoak ixten dute liburua.

***

Euskararen aztarnak Sardinian / Tracce della lingua basca in Sardegna / Rastros del euskera en Cerdeña (2017), editato da Pamiela, Iruña/Pamplona.

Libro scritto in basco (euskera) e pubblicato dall’autorevole casa editrice Pamiela, di Iruña-Pamplona, capitale storica dell’Euskal Herria (Paese Basco). Consta di 366 pagine con 135 illustrazioni a colori (115 fotografie e 20 cartine).

L’autore, Juan Martin Elexpuru Arregi (Bergara 1950) è licenziato in lettere e filosofia e dottore di filologia basca, svolgendo tra l’altro funzioni accademiche in basco all’UNED (Università a Distanza) di Bergara. Autore di vari racconti per giovani e adulti e traduttore al basco di classici come Il Principe di Machiavelli o il Tartufe di Molière. Da segnalare tra le sue pubblicazioni dell’ambito linguistico il dizionario Bergara aldeko hiztegia (2004) ed il saggio Iruña-Veleiako euskarazko grafitoak (2009) sui reperti in basco scoperti nell’importante e polemico giacimento archeologico romano di Iruña Veleia.


L’ipotesi essenziale da cui parte Euskararen aztarnak Sardinian è quella formulata nel 2010 dallo studioso Eduardo Blasco Ferrer: nel corso de Mesolitico vi fu un’importante migrazione dall’Euskal Herria alla Sardegna e che venne a costituirsi come principale base di popolamento dell’isola. Il paleosardo, termine adottato dai linguisti per denominare la lingua parlata in Sardegna fino alla conquista romana, sarebbe quindi un erede diretto del protobasco. Si riscontrano del resto tracce dell’euskera (il basco) nella struttura e nel lessico romanzo sardo allo stesso modo che nella toponimia isolana.

Il testo si presenta in nove capitoli. Nei primi tre si offre una contestualizzazione generale necessaria per poter affrontare la questione sostanziale: le possibili tracce lasciate dall’euskera nella lingua e toponimia sarda. Titoli: 1) Ciò che dicono i studiosi sul tema, 2) La situazione linguistica europea nell’antichità: teorie contrapposte e 3) Breve storia della Sardegna.

Nel capitolo 4. intitolato Alla ricerca di relazioni tra euskera e paleosardo si affronta la questione direttamente. Si segnalano nomi rapportabili all’euskara come Uddadhaddar, Nuracsessar o Aris, o toponimi del tipo Soravile, Lesa, Nora, Aristianus… presenti nell’epigrafia e testi dell’epoca romana. Si pone poi in evidenza l’esistenza di parallelismi nella tipologia dei due idiomi e si sottolinea come il paleosardo sarebbe una lingua ‘agglutinante’ come il basco. Si constatano infine altre coincidenze rilevanti: cinque vocali, inesistenza della V (betacismo), vocali di prestito o prostesi per parole che iniziano con /R/, simili fenomeni fricativi e affricati (z, tz, tx), ecc.

Nel capitolo 5. intitolato Sulla toponimia della Sardegna si analizzano in profondità le possibili cause della persistenza attraverso le generazioni dei nomi paleosardi di luogo.

Nel capitolo 6. Alla ricerca di toponimi “baschi” si procede all’analisi di varie centinaia di toponimi sardi dall’aspetto “basco”. Sono classificati in dieci sezioni sulla base della loro presumibile etimologia riscontrando per esempio una gran quantità e varietà di idronimi contenenti una delle due radici basche del significato “acqua”; iz: Isalle, Iscara, Esca (fiumi), Isca, Itze, Izarpa (sorgenti); ur: Uri, Urasa, Urennoro (fiumi), Urbeda, Urotzo, Urzei (sorgenti). Oppure la presenza di ibai e lats, le due principali voci basche che designano fiumi, torrenti e sorgenti: ibai: Iba, Ibaccas, Baione (fiumi); lats: Lasa, Lassinosa, Latzugarei (sorgenti).

Uno dei capitoli più sorprendenti di Euskararen aztarnak Sardinian mette in rilievo le coincidenze di toponimi in entrambe le aree geografiche con un elenco di ben 350 nomi, specificati per comuni di localizzazione. Il tutto illustrato da una mappa della Sardegna con i relativi riscontri toponimici.

Aritzu, Arresi, Goni, Loiri o Uri, nomi di località sarde, hanno un loro equivalente di maggior o minor rilievo nella toponimia basca. Arana, Arga, Arratzu, Arruis, Aspidatzu, Erro, Isturis, Meskiris, Ois, Urrosolo… sono altri esempi di questa lunga serie.

Il capitolo 8. si intitola Qualche goccia di Genetica, e in cui si riscontrano due articoli di esperti della questione: Paolo Francalacci, Direttore del Laboratorio di Genetica Evolutiva dell’Università di Sassari, e Luis Aldamiz, responsabile del sito in inglese dedicato alla genetica For what they were… we are.

Nel capitolo 9. Conclusioni, ipotesi e nuove domande l’autore risponde affermativamente alla domanda di copertina del libro: sí, si trovano tracce dell’euskera in Sardegna. Segnalando come possibile spiegazione la già menzionata migrazione mesolitica, ma senza scartare del tutto, sia per l’euskera che per il paleosardo, eventuali origini orientali dell’epoca neolitica. Quindi finisce chiedendosi se le due lingue non sarebbero il risultato di una fusione di entrambi gli apporti, sia di migranti mesolitici (cacciatori raccoglitori) procedenti dall’Euskal Herria che di migranti neolitici (agricoltori e pastori) procedenti dal mediterraneo orientale.

Il libro termina con una lunga lista o base di dati di quasi cinquemila nomi di luoghi sardi che coincidono totalmente o in parte con altrettanti del Paese basco. Completata da una estesa bibliografia ed un indice tematico.

***

Euskararen aztarnak Sardinian / Tracce della lingua basca in Sardegna / Rastros del euskera en Cerdeña(2017). Editorial Pamiela. Iruña/Pamplona

El libro, escrito en euskera, ha sido editado por la prestigiosa editorial Pamiela, sita en Iruña-Pamplona, capital de Euskal Herria. Consta de 366 pgs., con 135 ilustraciones a todo color (115 fotografías y 20 mapas).

El autor, Juan Martin Elexpuru Arregi (Bergara 1950), es licenciado en Filosofía y Letras y doctor en Filología Vasca. Ahora jubilado, ha sido ente otras cosas profesor de euskera en la UNED (Universidad a Distancia) de Bergara. Es autor de cuentos y novelas tanto para niños como para adultos y traductor al euskera de obras como Il Principe de Machiavelo o Tartufe de Moliere. En el campo lingüístico, ha publicado entre otras obras el diccionario Bergara aldeko hiztegia (2004) y el ensayo Iruña-Veleiako euskarazko grafitoak (2009) sobre las piezas en euskera halladas en el polémico yacimiento romano.

La hipótesis en la que se enmarca la obra es deudora en lo fundamental de la formulada por el profesor Eduardo Blasco Ferrer en 2010: existió una importante migración en el Mesolítico desde Euskal Herria-Iberia a Cerdeña, la cual constituyó la principal base poblacional de la isla. El paleosardo, nombre con el que denominan los lingüistas a la lengua que se hablaría en la isla hasta su desaparición con la dominación romana, sería heredera directa del paleovasco. Se pueden encontrar rastros del euskera en la estructura y en el léxico del romance sardo así como en la toponimia.

El libro consta de nueve capítulos. Los tres primeros tratan de contextualizar el tema antes de afrontar el meollo de la cuestión: los posibles rastros dejados por el euskera en la lengua y en la toponimia sarda. Titulos: 1) Lo que han dicho los investigadores sobre el tema, 2) La situación lingüística de Europa en la antigüedad: teorías contrapuestas. 3) Breve historia de Cerdeña.

En el 4. capítulo titulado En busca de la relación entre euskera y paleosardo se entra en tema. En la la epigrafía y textos de época romana se señalan nombres como Uddadhaddar, Nuracsessar o Aris, o topónimos como Soravile, Lesa, Nora, Aristianus… relacionables con el euskera. Se señala la existencia de paralelismos en la tipología de ambos idiomas y se deduce que el paleosardo sería una lengua “aglutinante” como lo es el euskera. Se constatan varias coincidencias relevantes: cinco vocales, inexistencia de V (betacismo), vocal delante de préstamos que comienzan por /R/, parecidos fonemas fricativos y africados (z, tz, tx), etc.

En el 5. capítulo, titulado Sobre la toponimia de Cerdeña, se analizan en profundidad las posibles causas de la persistencia a través de generaciones de nombres de lugar paleosardos.

En el 6. Capítulo, titulado En busca de topónimos “vascos” se entra a analizar varios cientos de topónimos sardos de aspecto “vasco”. Se han clasificado en diez apartados en base a su supuesta etimología. Por poner un ejemplo, cabe destacar la enorme cantidad y variedad de hidrónimos que contienen alguna de las dos raíces vascas con significado de “agua”: iz: Isalle, Iscara, Esca (ríos), Isca, Itze, Izarpa (fuentes); ur: Uri, Urasa, Urennoro (ríos), Urbeda, Urotzo, Urzei (fuentes), así como la presencia de ibai y lats, las dos principales voces vascas para designar río: ibai: Iba, Ibaccas, Baione (ríos); lats: Lasa, Lassinosa, Latzugarei (fuentes).

En el 7. capítulo, Distribución geográfica de los topónimos y comparación con los de Euskal Herria, uno de los más sorprendentes del libro, se muestran los topónimos coincidentes en ambas áreas geográficas. Una relación de 350 nombres en la que se especifican también los municipios en los que se ubican. Ello acompañado de un mapa de Cerdeña con dichos topónimos. Aritzu, Arresi, Goni, Loiri o Uri, nombres de municipios sardos, tienen su equivalente en la toponimia mayor o menor vasca. Arana, Arga, Arratzu, Arruis, Aspidatzu, Erro, Isturis, Meskiris, Ois, Urrosolo… son algunos de los nombres de la larga lista.

El 8. capítulo se titula Unas gotas de Genética, y se pueden leer dos artículos de sendos especialistas en el tema: Paolo Francalacci, Director del Laboratorio de Genética Evolutiva de la Universidad de Sassari, y Luis Aldamiz, gestor de un blog en inglés dedicado a la genética llamado For what they were… we are.

En el 9. capítulo, titulado Conclusiones, hipótesis y nuevas preguntas, el autor responde afirmativamente a la pregunta de la portada del libro: sí se encuentran rastros del euskera en Cerdeña. Y apunta a la ya mencionada migración mesolítica como probable causa de ello, pero sin descartar del todo, tanto para el euskera como para el paleosardo, un origen oriental de época neolítica. Termina preguntándose si las dos lenguas no serán producto de la fusión de ambas aportaciones, de emigrantes mesolíticos (cazadores recolectores) procedentes de Euskal Herria-Iberia, y de migrantes neolíticos (agricultores ganaderos) procedentes del mediterráneo oriental.

El libro finaliza con una larga lista o base de datos de casi cinco mil nombres de lugar de Cerdeña, coincidentes en todo o en parte con otros del País Vasco.

Una extensa bibliografía y un índice temático cierran el libro.